Eunice O
23.82% | 1,113 Votes
Jessica
22.56% | 1,054 Votes
Mauricia
17.31% | 809 Votes
Yvette
5.09% | 238 Votes
Nana Yaa
4.71% | 220 Votes
Mimi
4.64% | 217 Votes
Gisela
4.47% | 209 Votes